Uw persoonsgegevens kunnen op grond van de wet op de bescherming van persoonsgegevens met nummer 6698 worden verwerkt door ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V.

 

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. heeft in de hoedanigheid van databeheerder een toelichtingstekst opgesteld. In het kader van de wettelijke plicht van de databeheerder wordt hieronder informatie gegeven over voor welke doelen uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt, met wie uw persoonsgegevens en voor welke doelen uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld, de verzamelmethode en juridische gronden, alsmede uw overige rechten zoals vervat in artikel 11.

 

1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikelen 5 en 6 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het leveren van onze producten of diensten, de ontwikkeling hiervan, om u rechten en voordelen te verschaffen in overeenstemming met de activiteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot het gebruik van producten en diensten,  het voortzetten en ontwikkelen van interne werkzaamheden en het onderhouden van zakelijke relaties met u. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 

• Vervullen van werkzaamheden conform de wetgeving

• Voortzetting van commerciële activiteiten en het waarborgen van de juridische en commerciële veiligheid van ons bedrijf

• Planning en uitvoering van bedrijfsactiviteiten

• Uitvoeren en verbeteren van bedrijfsprocessen

• Communicatieactiviteiten

• Contractbeheer, het sluiten van contracten en de uitvoering hiervan

• Onderhouden van klantrelaties

• After-sales dienstverlening

• Interactie met en uitvoering van de relevante processen om efficiëntie bedrijfsprocessen te realiseren

• Uitvoeren van ethische auditactiviteiten  

• Onderhouden van relaties met derden

• Planning en beheer van de bevoegdheden van derden tot informatieverkrijging

• Planning en beheer van logistieke werkzaamheden en transportactiviteiten

• Planning en beheer van noodbeheerprocessen

• Uitvoeren van cursussen

• Beveiliging van bedrijfspanden en/of faciliteiten

• Voldoen aan de wettelijke informatieplicht wanneer gevorderd door bevoegde instanties

• Opvolgen van juridische zaken

 

2. Methode van verkrijging van persoonsgegevens beheer

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. verzamelt data van derden, bevoegde instanties en werknemers door middel van audio of op elektronische of schriftelijke wijze in conformiteit met artikelen 5 en 6 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens door middel van websites, e-mail, vragenlijsten, exploten van administratieve of strafrechtelijke instanties en dergelijke communicatiekanalen.

 

• Duidelijkheid omtrent ons dataverwerkingsbeleid zoals vastgelegd in de wet 

• Noodzaak tot het verwerken van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat wij een contractuele relatie met u hebben of dat deze rechtstreeks verband houdt met onze verplichting die voortvloeit uit dit contract.

• Noodzaak om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

• Het delen van uw persoonsgegevens

• De noodzaak tot dataverwerking voor het verlenen van rechten, het gebruik en de bescherming hiervan

• De noodzaak tot dataverwerking, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met uw fundamentele rechten en vrijheden.

 

3. Het delen van uw persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met aandeelhouders, zakenpartners, leveranciers, klanten, dienstverleners en bevoegde overheidsinstanties- en instellingen onder de voorwaarden genoemd in artikelen 8 en 9 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

 

De doelen voor het delen van uw persoonsgegevens staan genoemd in artikel 1 en kunnen naargelang worden gedeeld.

 

4. Maatregelen die worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. neemt maatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verkregen door daartoe onbevoegde personen en ter voorkoming van het verloren gaan van deze gegevens, het onjuiste gebruik, de openbaarmaking, wijzing en vernietiging hiervan.  ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. garandeert dat zij nodige zorg zal betrachten om uw persoonsgegevens geheim te houden en de nodige technische en administratieve maatregelen te nemen.

 

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. zal u en de Autoriteit Persoonsgegevens direct op de hoogte stellen van situaties waarin uw persoonsgegevens, ondanks de genomen maatregelen, verloren gaan of in handen komen van derden naar aanleiding van aanvallen op de websites of systemen van ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V.

 

5- Uw wettelijke rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens

 

Uw heeft de volgende wettelijke rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens:

• Informeren of persoonsgegevens worden verwerkt

• Informatie opvragen als uw persoonsgegevens zijn verwerkt

• Informeren naar het doel van de verwerking van persoonsgegevens en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel

• Informeren naar met welke derde partijen in het binnen- of buitenland de persoonsgegevens worden gedeeld

• Bij onvolledige of onjuiste verwerking te verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren

• Verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen of vernietigen onder de voorwaarden genoemd in artikel 7 van de wet.

• Verzoeken om derden met wie persoonsgegevens zijn gedeeld in kennis te stellen van handelingen die conform artikelen 5 en 6 zijn gerealiseerd.

• Bezwaar maken tegen de nadelige gevolgen van analyses door uitsluitend geautomatiseerde systemen.

• Schadevergoeding vorderen in het geval van schade door onwettige verwerking van persoonsgegevens.

 

Om gebruik te maken van de bovengenoemde rechten kunt u schriftelijk contact opnemen met ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. of het aanvraagformulier persoonsgegevens op onze website invullen. De aanvraag kan worden opgestuurd naar het hieronder genoemde adres.  aanvragen worden zo snel mogelijk beoordeeld maar uiterlijk binnen 30 dagen.  

 

6. Contactgegevens

 

Om gebruik te maken van de rechten zoals vervat in artikel 11 kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw identiteitsgegevens, het recht waar u gebruik van wilt maken en uw gedetailleerde verzoek vermelden op het aanvraagformulier persoonsgegevens. 

 

  • U kunt het persoonlijk indienen bij ons bedrijf met identiteitsdocumenten
  • U kunt het notarieel verzenden naar het adres Minareliçavuş Osb. Mah. N201. Sk. No.18 Nilüfer/BURSA.
  • Indien u een geregistreerd e-mail adres heeft, kunt u het elektronisch verzenden naar alnofis@hs03.kep.tr,
  • U kunt ons bedrijf mailen op info@altinbolme.com.tr met uw e-mail dat staat geregistreerd bij ons bedrijf.